Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

1.        Adatkezelő azonosítása

A https://building.hu/ internet címen elérhető webhelyet a
BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: BAYER CONSTRUCT Zrt.
Cégjegyzékszám: 13-10-041530
Adószám: 25343007-2-44
Székhely: 2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai János utca 15.
Postacím: 2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai János utca 15.
E-mail: info@building.hu
Webhely: https://building.hu/

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

Adatvédelmi tisztviselő: adatvédelmi tisztviselő kijelölésére az Adatkezelő nem köteles.

 

2.        Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1.       Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR), és 
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
rendelkezései alapján kezeli.

2.2.     Jelen tájékoztató hatálya a https://building.hu/ internet címen elérhető webhely (a továbbiakban: webhely) használata során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3.     Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző és szolgáltatásait használó természetes személyek.

 

3.        Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

3.1.       Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez ún. sütiket (cookie-k) és hasonló IT megoldásokat alkalmaz (a továbbiakban együtt: sütik).

3.2.       Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

 

4.        Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

4.1.       Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

4.2.       Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatkezelés. A webhely szolgáltatásinak igénybevételéről hoz döntést a Felhasználó, amikor végrehajtja a regisztrációt. A webhelyen elérhető szakmai közösségépítő szolgáltatás biztosításához szükséges a regisztrációs profil létrehozása, mint a zárt szakmai közösséghez való hozzáférés feltétele.

4.3.       Kezelt adatok körének meghatározása:

A Felhasználó
- vezetékneve,
- keresztneve,
- e-mail címe,
- jelszó.

4.4.       Az adatkezelés célja: a webhelyen elérhető szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, egyedi felhasználói fiók létrehozása.

4.5.       Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törléséig.

A törlést Felhasználó az admin@building.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezheti, mely esetben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül törli a Felhasználó fiókját. A törlés esetén Felhasználó valamennyi https://building.hu/ webhelyen kezelt adata véglegesen és vissza nem állítható módon törlésre kerül, beleértve az esetleges kommentjeit, üzeneteit, megosztott tartalmait is. 

4.6.       Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatbázisban.

 

5.        Közösségépítéssel kapcsolatos adatkezelés

5.1.       Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztrált Felhasználók.

5.2.       Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

A webhely szolgáltatásinak igénybevételéről hoz döntést a Felhasználó, amikor végrehajtja a regisztrációt. A webhelyen elérhető szakmai közösségépítő szolgáltatás működtetéséhez szükséges a jelen fejezetben megjelölt funkciók biztosítása.

5.3.       Kezelt adatok körének meghatározása:

A Felhasználó fiókjához való hozzáféréshez használt adatok:

- vezetékneve,
- keresztneve,
- e-mail címe,
- jelszó,

a felhasználói fiókban opcionálisan a Felhasználó profiljához adható további adatok:

-        neme,
-        profilképe, 
-        bemutatkozó szövege és az abban foglalt személyes adatok, 
-        telefonszáma, 
-        születésnapjának dátuma,
-        születésének helye, 
-        lakhelyének települése,
-        iskolai végzettsége,
-        munkahelye neve, címe, 
-        munkaköre, 
-        érdeklődési köre,
-        folytatott tanulmányok,
-        korábbi munkahelyek neve, címe,
-        nyelvismerete,
-        regisztráció ideje,

a többi regisztrált felhasználó számára a Felhasználó profiljából látható adatok:

-        Felhasználó neve,
-        a webhelyen felhasználók által létrehozott csoport neve, témaköre, melynek tagja a Felhasználó,
-        Felhasználó a webhelyen további felhasználókkal fennálló ismerősi kapcsolata.

5.4.       Az adatkezelés célja: a webhelyen regisztráló további felhasználókkal történő szakmai közösségépítés lehetővé tétele a Felhasználók számára.

Ennek során Felhasználó böngészheti a további felhasználók profilját és közülük ismerősként jelölhet más felhasználókat, keresést végezhet felhasználókra és azok csoportjaira, csoportokhoz csatlakozhat, más felhasználóknak vagy azok csoportjának üzeneteket küldhet, egyes csoportok tagjai számára megismerhető tartalmakat tehet közzé, tartalmakat egy másik felhasználóval megoszthat, vagy küldhet üzenetben, felhasználók csoportjában megosztott cikkekhez szólhat hozzá.

5.5.       Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törléséig.

A törlést Felhasználó az admin@building.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezheti, mely esetben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül törli a Felhasználó fiókját. A törlés esetén Felhasználó valamennyi https://building.hu/ webhelyen kezelt adata véglegesen és vissza nem állítható módon törlésre kerül, ide nem értve az esetleges kommentjeit, üzeneteit, másokkal megosztott tartalmait, mivel ezek a többi (adott tartalommal címzett) felhasználó fiókjában, valamint csoportba történt beküldés esetén az adott csoportban továbbra is elérhetők maradnak. Utóbbi helyekről történő törlést Felhasználó kérheti Adatkezelőtől.

5.6.       Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatbázisban.

 

6.        Adatkezelőnek történő üzenetküldéshez kapcsolódó adatkezelés

6.1.       Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával e-mail útján Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

6.2.       Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.3.       Kezelt adatok köre:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

- neve,
- e-mail címe,
- üzenet tárgya,
- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban a feleslegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

6.4.       Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

-        e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
-        a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása.

6.5.       Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

6.6.       Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatbázisban.

 

7.        Üzenetváltás más felhasználóval, felhasználók csoportjával

7.1.       A Felhasználó által másik felhasználónak küldött, illetve tőle fogadott üzenetekhez kapcsolódó adatkezelés tekintetében közös adatkezelés történik – ideértve a felhasználók csoportjának küldött üzeneteket is. Ilyen esetekben az Adatkezelő és az üzenetet küldő Felhasználó közös adatkezelőként járnak el az üzenetváltásban résztvevő további felhasználó vagy felhasználók – mint érintettek – tekintetében.

7.2.       Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztrált azon Felhasználók, akik személyes fiókjukba belépve üzenetet váltanak más felhasználóval vagy felhasználók csoportjával, illetve ezt kezdeményezik.

7.3.       Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

A webhely szolgáltatásinak igénybevételéről hoz döntést a Felhasználó, amikor végrehajtja a regisztrációt. Ennek során elfogadja a webhely felhasználási feltételeit. A webhelyen elérhető szakmai közösségépítő szolgáltatás része, illetve funkciója betöltésének alapvető szükséglete, hogy a felhasználók egymással üzenetet válthassanak. Így a regisztráló Felhasználó számára történő megfelelő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges az üzenetváltás lehetővé tétele az Adatkezelő részéről, a Felhasználó részéről az üzenetváltás kezdeményezése pedig a szolgáltatás igénybevételét jelenti. Az üzentet fogadó Felhasználó az üzenet fogadásakor szintén az általa elfogadott felhasználási feltételek szerint válik érintetté az adatkezelésben, mivel a webhelyet többek között azért vette igénybe, hogy szakmai közösségépítésben vegyen részt, ennek keretében elérhető legyen a webhely közössége számára.

7.4.       Kezelt adatok köre:

Az üzenetet küldő/fogadó Felhasználó:
- neve,
- aktuális munkaköre,
- az üzenet tartalma,
- csoportba történő üzenetküldés esetén a csoport tagjainak neve illetve a csoporttagok üzenetei – ezek az adatok a csoport minden tagja számára láthatók. A csoportban váltott üzenetek és a csoporttagok a csoporton kívüli Felhasználók számára nem láthatók.

7.5.       Az adatkezelés célja: Adatkezelő részéről a Felhasználók közötti üzenetváltás lehetővé tétele, Felhasználó(k) részéről az üzenetküldő funkció használata, egymásnak történő üzenetküldés – ideértve a Felhasználók csoportjainak történő üzenetküldést is.

7.6.       Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés addig tart, amíg Felhasználó nem törli az üzeneteket. Felhasználó kérésére Adatkezelő is törli az üzeneteket, ilyen esetben az erre irányuló kérelem teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó az egyes üzeneteit külön, vagy teljes beszélgetéseit is törölheti.

Az üzenetek a felhasználói fiók törlése esetén is törlésre kerülnek az adott felhasználói fiókból – ide nem értve a csoportokba küldött üzenteket.

Felhasználók csoportjába küldött üzeneteket szintén törölheti a Felhasználó

7.7.       Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatbázisban.

 

8.        Hozzászólás felhasználók csoportjában megosztott tartalomhoz

8.1.       Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztrált azon Felhasználók, akik a felhasználók egy csoportjában közzétett cikkhez vagy más tartalomhoz hozzászólnak.

8.2.       Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

A webhely szolgáltatásinak igénybevételéről hoz döntést a Felhasználó, amikor végrehajtja a regisztrációt. Ennek során elfogadja a webhely felhasználási feltételeit. A webhelyen elérhető szakmai közösségépítő szolgáltatás része, illetve funkciója betöltésének alapvető szükséglete, hogy a felhasználók hozzászólhassanak a csoportokban megosztott szakmai tartalmakhoz. Így a regisztráló Felhasználó számára történő megfelelő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges a hozzászólás lehetővé tétele az Adatkezelő részéről oly módon, hogy azt a csoport többi tagja is megismerheti. A Felhasználó részéről a hozzászólás csoportban történő közzététele pedig a szolgáltatás igénybevételét jelenti.

8.3.       Kezelt adatok köre:

A Felhasználó:
- neve,
- hozzászólásának tartalma.

Ezek az adatok a csoport minden tagja számára láthatók. A hozzászólásokat csak csoportokban lehet közzétenni, a csoporton kívüli Felhasználók számára a csoportban közzétett hozzászólások nem láthatók.

8.4.       Az adatkezelés célja: a Felhasználók közötti eszmecsere lehetővé tétele. 

8.5.       Az adatkezelés időtartama: a hozzászólását Felhasználó önállóan is törölheti, így elsősorban a törlésig tart az adatkezelés. Amennyiben Felhasználó az Adatkezelőtől kéri a törlést, abban az esetben a törlési kérelmének teljesítéséig tart az adatkezelés.

8.6.       Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatbázisban.

 

9.        Meghívóküldés a webhely használatára

9.1.       A webhely üzemeltetőjének adatkezelése

9.1.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a meghívót küldő regisztrált Felhasználók.

9.1.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

A webhely szolgáltatásinak igénybevételéről hoz döntést a Felhasználó, amikor végrehajtja a regisztrációt. Ennek során elfogadja a webhely felhasználási feltételeit. A webhelyen elérhető szakmai közösségépítő szolgáltatás része, illetve funkciója betöltésének alapvető szükséglete, hogy a felhasználók további felhasználókat hívhassanak meg a webhely használatára, a használatával épülő szakmai közösségbe. Így a regisztráló Felhasználó számára történő megfelelő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges a meghívás lehetővé tétele az Adatkezelő részéről, a Felhasználó részéről a meghívó küldése pedig a szolgáltatás igénybevételét jelenti.

9.1.3. Kezelt adatok köre: a meghívót küldő Felhasználó neve, a kiküldött meghívóban meghívó személyként említve.

9.1.4. Az adatkezelés célja: további felhasználók meghívásának lehetővé tétele a regisztrált Felhasználó számára, valamint a meghívó kiküldése.

9.1.5. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a meghívó kiküldéséig tart.

9.1.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatbázisban

9.2.       A webhely üzemeltetője, mint adatfeldolgozó

9.2.1. A konkrét meghívó kiküldése az azt kiküldő Felhasználó döntése, és annak címzettjét is Felhasználó határozza meg. Így a meghívó címzettje vonatkozásában megvalósuló adatkezelés tekintetében a kiküldő Felhasználó az adatkezelő, a webhely üzemeltetője ez esetben a kiküldést biztosító informatikai rendszer szolgáltatójaként, mint adatfeldolgozó kezeli a meghívóval címzett személy e-mail címét. 

9.2.2. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a meghívóval címzett természetes személyek.

9.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: a meghívóval címzett személy e-mail címe.

9.2.4. Az adatfeldolgozás célja: további felhasználók meghívásának lehetővé tétele a regisztrált Felhasználó számára, valamint a meghívó kiküldése.

9.2.5. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a meghívó kiküldéséig tart.

9.2.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatbázisban.

 

10.    Adattovábbítás

10.1.   Adatkezelő nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

10.2.   Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

 

11.    Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

11.1.   Tárhelyszolgáltató

11.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

11.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Amazon Web Services EMEA SARL

Cégjegyzékszám: B186284
Székhely: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
Postacím: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
Kapcsolat: https://console.aws.amazon.com/support/home
Webhely: https://aws.amazon.com/   
gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

11.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

11.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működéséhez szükséges tárhely biztosítása.

11.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

11.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását, az adatok elektronikus úton történő tárolását jelenti.

11.2.   Weboldal fejlesztő

11.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

11.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Global Spider Informatikai és Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Global Spider Kft.
Cégjegyzékszám: 19-09-514456
Adószám: 23528136-2-19
Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 21. B. ép. 3. em. 4.
Postacím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 21. B. ép. 3. em. 4.
E-mail: info@globalspider.hu
Webhely: http://www.globalspider.hu/ 

gazdasági társaságot, mint a weboldal fejlesztőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

11.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

11.2.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

11.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

11.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

11.3.   Adatbázis kezelés, szervermenedzselés 

11.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

11.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Varga Balázs EV.

Adószám: 56977439-1-39
Székhely: 8200 Veszprém, Alkotmány utca 13. 3. em. 14.
Postacím: 8200 Veszprém, Alkotmány utca 13. 3. em. 14.
E-mail: info@cloudtech.hu
Webhely: https://cloudtech.hu/

egyéni vállalkozót, mint a webhelyen kezelt adatbázis és az elektronikus tárhely folyamatos és optimailzált működését biztosító szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

11.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

11.3.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett optimális működésének folyamatos biztosítása.

11.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

11.3.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a webhely folyamatosan optimalizált működésének biztosításához szükséges adatbázis kezelés és szervermenedzselés során megvalósuló technikai műveleteket jelenti.

11.4.   Elektronikus levelező tárhely, illetve szoftver biztosításához kapcsolódó adatkezelés

11.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Érintettek, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

11.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Amazon Web Services EMEA SARL

Cégjegyzékszám: B186284
Székhely: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
Postacím: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
Kapcsolat: https://console.aws.amazon.com/support/home
Webhely: https://aws.amazon.com/   

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver fejlesztőjét és tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

11.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban a Felhasználó neve és e-mail címe, másodsorban a Felhasználó által elektronikus levélben megküldött további adatok.

11.4.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

11.4.5. Az adatfeldolgozás időtartama: az elektronikus levelek törléséig. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben és tárhelyen tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

11.4.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik; az elektronikus levelezéshez használt szoftveres környezet és elektronikus tárhely informatikai értelemben vett működésének biztosításához szükséges műveleteket jelenti.

11.5.   Rendszerüzenetekkel kapcsolatos levelező tárhely biztosításához kapcsolódó adatkezelés

11.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók, akik részére Adatkezelő elektronikus levelezés útján rendszerüzeneteket küld.

11.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: 3Gteam Kft.
Adószám: 14451722-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-904437
Székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7.
Postacím: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. fszt. 7.
E-mail: info@3gteam.hu
Webhely: https://www.3gteam.hu/

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelek formájában kiküldött rendszerüzenetekhez használt tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

11.5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: a Felhasználó neve és e-mail címe, esetlegesen a rendszerüzenetben foglalt rá vonatkozó információk (pl. regisztráció ténye).

11.5.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a rendszerüzenetek kiküldéséhez használt elektronikus levelezőrendszer működésének biztosítása.

11.5.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a regisztrációs fiók törléséig.

11.5.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik; a rendszerüzenetek kiküldéséhez használt elektronikus tárhely informatikai értelemben vett működésének biztosításához szükséges műveleteket jelenti.

11.6.   Adatfeldolgozás más célra nem történik.

11.7.   Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

12.     Közös adatkezelés

12.1.   A Felhasználó által másik felhasználónak küldött, illetve tőle fogadott üzenetekhez kapcsolódó adatkezelés tekintetében közös adatkezelés történik – ideértve a felhasználók csoportjának küldött üzeneteket is. Ilyen esetekben az Adatkezelő és az üzenetet küldő Felhasználó közös adatkezelőként járnak el az üzenetváltásban résztvevő további felhasználó vagy felhasználók – mint érintettek – tekintetében.

12.2.   A közös adatkezelők azonosítása

Jelen tájékoztató szerinti Adatkezelő: BAYER CONSTRUCT Zrt.,

és
az üzenetet küldő Felhasználó,

(a továbbiakban együtt: Adatkezelők)
közös adatkezelőként járnak el.

Adatvédelmi tisztviselő: adatvédelmi tisztviselő kijelölésére egyik adatkezelő sem kötelezett.

12.3.   A közös adatkezelés során a Felhasználók tájékoztatásával és jogaik gyakorlásával kapcsolatos feladatokat a BAYER CONSTRUCT Zrt. látja el.

12.4.   A közös adatkezelők a közös adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben az Felhasználók felé kapcsolattartóként a BAYER CONSTRUCT Zrt-t jelölték ki. A Felhasználók adatvédelmi kérdésekben elsősorban az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak a közös Adatkezelőkhöz:

 

BAYER CONSTRUCT Zrt.
Postacím: 2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai János utca 15.
E-mail cím: iroda@building.hu

 

13.    Adatvédelem, adatbiztonság

13.1.   Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

13.2.   A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

13.3.   Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

13.4.   Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

13.5.   Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt. 

 

14.    Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos joga

14.1.   Tájékoztatáshoz való jog

14.1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat a Felhasználó az adatkezelésről. A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet a Felhasználó tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint a Felhasználó jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. A Felhasználót kérelmére Adatkezelő a Felhasználó kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztatja.

14.1.2. A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)   észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
b)  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést

14.1.3. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

14.2.   Hozzáférési jog

14.2.1. A Felhasználónak joga van hozzáférni a róla kezelt adatokhoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatja őt arról, hogy a Felhasználó személyes adatai tekintetében van-e folyamatban adatkezelés, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről

14.2.2. A hozzáféréshez való jog értelmében a Felhasználó másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelő díjmentesen biztosít számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

14.2.3. A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha a Felhasználó másként kéri.

14.2.4. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb egy hónapon belül Adatkezelő biztosítja a fentiek szerint a hozzáférést.

14.3.   A helyesbítéshez való jog

14.3.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

14.3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

14.3.3. Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve indokolt esetben kiegészíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

14.4.   A törléshez való jog

14.4.1. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)  a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül csak a hozzájárulás alapján végzett, következő fejezetben bemutatott adatkezelés esetében áll fenn:

6. Adatkezelőnek történő üzenetküldéshez kapcsolódó adatkezelés;

c)   a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e)   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

14.4.2. A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat a Felhasználó erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni Adatkezelő, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése a Felhasználó vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Alapesetben azonban a megőrzési idő elteltével Adatkezelő kérelem nélkül is törli az adatokat.

14.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

14.5.1. A Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)   a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)  az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
c)   az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d)  a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben.

14.5.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

14.5.3. Az Adatkezelő a Felhasználót, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

14.6.   A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozáshoz kapcsolódó értesítési kötelezettség

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat a címzetteket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

14.7.   Adathordozhatósághoz való jog

14.7.1. Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)     az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy a vele kötött szerződésen alapul; és
b)    az adatkezelés automatizált módon történik

14.7.2. A jelen tájékoztató tárgyát képező adatkezelések közül az alábbi fejezetekben bemutatott adatkezelések felelnek meg a fenti feltételeknek, tehát ezek tekintetében gyakorolható az adathordozhatósághoz való jog:

a)     a hozzájárulás alapján végzett:
6. Adatkezelőnek történő üzenetküldéshez kapcsolódó adatkezelés;
b)    a Felhasználóval kötött szerződés, vagy az azt megelőző lépések Felhasználó kérésére történő megtételéhez szükségesség jogalapjával végzett:
7. Üzenetváltás más felhasználóval, felhasználók csoportjával;
8. Hozzászólás felhasználók csoportjában megosztott tartalomhoz;
9. Meghívóküldés a webhely használatára – a webhely üzemeltetőjének adatkezelése.

14.7.3. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

14.8.   A tiltakozáshoz való jog

14.8.1. Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

14.8.2. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

15.    Felhasználó kérelmeinek teljesítése

15.1.   A 14. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

15.2.   Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

15.3.   Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 16. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

15.4.   Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

15.5.   Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai János utca 15. alatti címére, e-mailben az iroda@building.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

16.    Jogérvényesítés

16.1.   Felhasználók adataik kezelésével kapcsolatos esetleges panaszaikkal az Adatkezelőhöz fordulhatnak elsősorban az alábbi elérhetőségen:

BAYER CONSTRUCT Zrt.
E-mail cím: iroda@building.hu
Postacím: 2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai János utca 15.

16.2.   Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/ 

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2022. január 18.

BAYER CONSTRUCT Zrt.