Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

 

Előszó

Számunkra az építés sokkal több mint szakma, számunkra az építés magas szintű értékteremtés, alkotó tevékenység, környezetünk tisztelete, jelenünk és jövőnk záloga.

Nemcsak kimagasló színvonalú épületeket, hanem egy nagyszerű közösséget is szeretnénk építeni. Ezért hoztuk létre a Building.hu platformot. Hisszük, hogy az építőipari szakembereknek szüksége van egy olyan online térre, ahol kapcsolatot építhetnek egymással és különböző szakmai szereplőkkel. Egy helyre, ahol kötetlenül vitathatnak meg szakmai kérdéseket, információkat kaphatnak és oszthatnak meg a legfrissebb trendekről, technológiákról. projektekről, építőipari aktualitásokról.

Az építőipar az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat nemcsak nemzetközileg, hazánkban is. Célunk, hogy a Building.hu közösségével hozzájáruljunk a szakma további fejlődéséhez, az építő párbeszédhez.

Építsd velünk a jövőd!

 

1.     A webhely üzemeltetője

https://building.hu/ internet címen elérhető webhelyet a

BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Rövidített név: BAYER CONSTRUCT Zrt.

Cégjegyzékszám: 13-10-041530

Adószám: 25343007-2-44

Székhely: 2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai János utca 15.

Postacím: 2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai János utca 15.

E-mail: info@building.hu

Webhely: https://building.hu/

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

 

Kamarai regisztrációs számok:

Gazdálkodó szervezetek nyilvántartása:

PE25343007 - Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

Építőipari kivitelezők nyilvántartása:

26A75179 - Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

 

2.     Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségen fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:
E-mail cím: info@building.hu

Az e-mail-ekre Szolgáltató az érkezéstől számított legfeljebb 3 munkanapon belül válaszol.

 

3.     A magyar jog kikötése

3.1.         A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra a webhely használata során a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról;

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR);

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.);

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre;

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre.

3.2.         Jelen felhasználási feltételekben (a továbbiakban: „felhasználási feltételek” vagy „feltételek”) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3.         A jelen feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 

4.     A felhasználási feltételek tárgya, hatálya és alanyai

4.1.         Jelen feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely használatára, a webhely tartalmainak felhasználására vonatkoznak.

4.2.         Szolgáltató a webhelyen építőipari szakmai közösségépítésre alkalmas online közösségi teret működtet (a továbbiakban együtt: online közösségi tér szolgáltatás).

4.3.         A felhasználási feltételek alanyai:

4.3.1.            Szolgáltató: a fent azonosított jogi személy, mint a webhely üzemeltetője és az online közösségi tér szolgáltatója.

4.3.2.            Felhasználó: a webhelyen felhasználóként regisztráló természetes személy. Felhasználó lehet minden jogképes, 18. életévét betöltött természetes személy, ideértve a külföldi természetes személyt is, amennyiben a jelen felhasználási feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.4.         A felhasználási feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

 

5.     A felhasználási feltételekre vonatkozó általános tájékoztatás

5.1.         A webhelyen történő regisztráció és az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele ingyenes.

5.2.         A felhasználási feltételeket magyar nyelven szövegezték, a Szolgáltatóval magyar nyelven folytatható kommunikáció.

5.3.         A webhely magyar nyelven érhető el, az ott elérhető szolgáltatásokat Szolgáltató magyar nyelven nyújtja.

5.4.         Az egyes regisztrációk kapcsán a Szolgáltató a felhasználási feltételeket egyedileg nem iktatja, a későbbiekben az nem lesz egyedileg írásban hozzáférhető. A regisztráció nem minősül írásbeli szerződéskötésnek.

5.5.         Szolgáltató a webhelyen folytatott tevékenységével kapcsolatban magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

5.6.         Felhasználó a regisztráció végrehajtása előtt a webhelyen elhelyezett felhasználási feltételek dokumentumban előzetesen tájékozódhat a webhely felhasználásának feltételeiről.

5.7.         A felhasználási feltételeket és további tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – "(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

 

6.       Regisztráció, felhasználói fiók létrehozása és törlése

6.1.         A regisztráció ingyenes.

6.2.         A webhelyen zárt szakmai közösség érhető el, a webhely szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció szükséges.

6.3.         Egy Felhasználó csak egy felhasználói fiókot hozhat létre. Tilos többször végrehajtott regisztrációval több fiókot létrehozni ugyanazon személy számára.

6.4.         A regisztrációt a Felhasználó a webhely nyitóoldalán található „Regisztráció” feliratú gombra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével hajthatja végre. A regisztrációhoz e-mail cím, jelszó és név megadása szükséges. Az adatmezők kitöltését követően a felhasználási feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a „Mentés” feliratú gombra kattintással küldheti el Felhasználó a regisztrációs kérelmét.

6.5.         Ezt követően Felhasználó a megadott e-mail címére érkező, regisztrációról szóló értesítő e-mailben található megerősítő linkkel fejezheti be a regisztrációt. A megerősítést 7 napon belül kell megtenni, ellenkező esetben a 7 nap elteltét követően törlésre kerül a megkezdett regisztráció, és minden ennek során megadott adat.

6.6.         A regisztráció során tévesen megadott e-mail cím esetén Felhasználó ezt a Szolgáltató webhelyen közzétett e-mail címére írt e-mailben történt jelezheti, majd új regisztráció kezdeményezésével veheti igénybe a szolgáltatást. A regisztrációt követően kiküldött visszaigazoló e-maiben elhelyezett megerősítő linkre kattintás elmaradása esetén a kezdeményezett regisztrációt 7 nap elteltével törli a Szolgáltató, minden annak során megadott adattal együtt. Így amennyiben a tévesen megadott e-mail címre kiküldött, regisztrációról szóló értesítésben lévő linkre nem kattintanak rá, a megkezdett téves regisztráció automatikusan törlésre kerül. Emellett az e-mailben jelzett téves regisztrációt annak megvizsgálása után Szolgáltató a Felhasználó jelzésére is törli, függetlenül a fentiektől.

6.7.         A regisztráció végrehajtásával létrejön a Felhasználó egyedi felhasználói profilja és a hozzákapcsolt felhasználói fiókja.

6.8.         A Felhasználói fiókba a webhely főoldalán található „Bejelentkezés” feliratra kattintással megjelenő ablakban lévő e-mail cím és jelszó mező kitöltésével (a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó beírásával), majd a „Belépés” feliratra kattintva lehet belépni.  

6.9.         A regisztrációt követően a felhasználói fiókban Felhasználó további adatokat adhat meg magáról opcionálisan. A további adatok megadása tehát nem kötelező, enélkül is teljeskörűen használhatók a webhely szolgáltatásai.

6.10.     Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia, és azok aktuális valódiságát, naprakészségét a webhely használata alatt folyamatosan fenn kell tartania. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult a Felhasználó profilját és fiókját törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.

6.11.     Szolgáltató az érvényes regisztrációval létrehozott felhasználói fiókot és profilt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen felhasználási feltételeket.

6.12.     Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi igényt tart a kár megtérítésére.

6.13.     Felhasználó a fiókjának és profiljának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, amit Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

6.14.     A fiók és profil törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

6.15.     A fiók és profil Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése alapvetően nem érinti az általa korábban a webhelyen végrehajtott aktivitásait; így nem kerülnek törlésre a Felhasználó:

-        felhasználók csoportjaiban megosztott tartalmakhoz írt hozzászólásai;

-        felhasználók csoportjába beküldött üzenetei;

-        másik felhasználónak küldött üzenet címzett fiókjában lévő példánya.

Ezek törlését Felhasználó a Szolgáltatótól kérheti.

Az üzenetek törlésével kapcsolatos jogosultságait Felhasználó az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint gyakorolhatja.

 

6.16.     Szolgáltató a Felhasználóval a regisztrációkor megadott e-mail címén kommunikál, és erről az e-mail címről érkező elektronikus leveleket tekinti hitelesnek.

6.17.     Felhasználó a fiókjához való hozzáférést nem engedheti át másnak. A belépési adatait, jelszavát nem adhatja át senkinek, és a fiók használatát sem ruházhatja át másra.

 

7. A szakmai közösségépítés szolgáltatásra vonatkozó további rendelkezések

7.1.         Felhasználó a regisztrációt követően a webhelyre történő belépéssel veheti igénybe a szolgáltatást. A belépéshez a regisztrációkor megadott e-mail cím és jelszó szükséges.

7.2.         A webhelyen elérhető online közösségi térben Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően a fiókjába belépve elérhető adatlapjának opcionális további kitöltésével létrehozott profiljával jelenhet meg.

7.3.         Felhasználó a profiljához fényképet (profilképet) tölthet fel magáról. A fénykép a Felhasználó által feltöltött fénykép minőségének megfelelő minőségben kerül megjelenítésre. A fénykép csak a Felhasználót ábrázolhatja, más személyről nem tölthet fel képet a Felhasználó.

7.4.         A profiljának használatával Felhasználó üzeneteket küldhet más felhasználóknak, vagy felhasználók csoportjának, továbbá felhasználók csoportjában közzétett tartalmakhoz szólhat hozzá.

7.5.         Ezen kívül felhasználói csoportokhoz csatlakozhat, a csoportokba más regisztrált felhasználókat hívhat meg, de újabb felhasználói csoportokat nem hozhat létre.

7.6.         Felhasználó a további regisztrált felhasználók profiljait böngészheti, ismerősnek jelölheti, keresést végezhet felhasználókra és azok csoportjaira.

7.7.         Felhasználó az egyes felhasználói csoportok tagjai, vagy a webhelyen regisztrált összes felhasználó számára megismerhető szöveges tartalmakat tehet közzé, a csoportokba beírt üzenetek formájában.

7.8.         Felhasználó a webhelyen még nem regisztrált személyeknek küldhet meghívót a webhely használatára.

7.9.         Felhasználó a Szolgáltatónak e-mail útján küldhet üzenetet, a webhelyen közzétett e-mail címek használatával.

7.10.     Szolgáltató a Felhasználóval a regisztrációkor megadott e-mail címén kommunikál, és erről az e-mail címről érkező elektronikus leveleket tekinti hitelesnek.

 

7.11.     Ismerősnek jelölés

7.11.1.        Felhasználó a fiókjába belépést követően, a „Felhasználók” menüpontra kattintva érheti el a további felhasználók profil adatlapjait. A megjelenő listában az egyes nevek alatt látható „Megjelölöm” menüpontra kattintva jelölhető ismerősnek a kiválasztott személy.

7.11.2.        Felhasználó a fiókjába belépést követően, a „Keresés” mezőbe konkrét személyre neve alapján is végezhet keresést. Találat esetén a megjelenő név alatt szintén a „Megjelölöm” menüpontra kattintva jelölhető ismerősnek a kiválasztott személy.

7.11.3.        A megjelölt személy visszaigazolása esetén válnak egymás ismerősévé az érintett felhasználók. Felhasználó az általa bejelölt, de még nem visszaigazolt személyek listáját a „Menü” feliratra kattintva megjelenő menüben a „Kapcsolatok/Kapcsolatra jelöltjeim” menüpontot választva tekintheti meg.

7.11.4.        Felhasználónak hasonlóképpen visszaigazolhatja az őt célzó ismerősnek jelöléseket, melyekről az „Értesítéseim” menüpontban megjelenő értesítésben kap tájékoztatást. Az értesítésre kattintva visszaigazolhatja az ismeretséget a Felhasználó. Felhasználó az ő visszaigazolására váró jelöléseket a „Menü” feliratra kattintva megjelenő menüben a „Kapcsolatok/Visszaigazolásomra várók” menüpontot választva is megtekintheti.

7.11.5.        Az ismerősi kapcsolat csak akkor jön létre, ha a megjelölt Felhasználó visszaigazolja a másik Felhasználó jelölését.

7.11.6.        A saját ismerősi kapcsolatok megtekintése: az ismerősök a felhasználói fiók „Kapcsolataim” menüpontja alatt láthatók. Az ismerősi kapcsolatok a „Menü” feliratra, majd a megjelenő menüben a „Kapcsolatok/Kapcsolataim” menüpontot választva is megtekinthetők. A megjelenő listában az adott személy nevére kattintva megtekinthető az adatlapja.

7.11.7.        A felhasználókra végzett keresés, illetve a „Felhasználók” vagy a „Kapcsolataim” menüpontra kattintás eredményeként megjelenő listában az adott személy neve alatt az „Ismerős” felirat jelzi, ha a személy már ismerősi kapcsolatban van a Felhasználóval.

7.11.8.        Az ismerősi kapcsolatban álló személyek adatlapján a személyről nem látható több információ a Felhasználó számára, mint amit az ismerősi kapcsolat létrejöttét megelőzően látott az adott személy adatlapján. Felhasználó az ismerős személy ismerősi kapcsolatai közül csak a közös ismerősöket láthatja.

7.11.9.        Az ismerősi kapcsolat megszüntetése: az ismerősi kapcsolat megszüntethető az ismerős személy adatlapján az „Ismerős” feliratra kattintással felugró ablakban olvasható kérdés („Biztosan visszavonod a kapcsolatot?”)  megjelenését követően az „OK” gombra kattintással.

 

7.12.     Más felhasználónak történő üzenetküldésre vonatkozó szabályok

7.12.1.        Felhasználó bármelyik másik felhasználónak küldhet üzenetet, ismerősi kapcsolattól függetlenül.

7.12.2.        Felhasználó a fiókjába belépést követően, az „Üzeneteim” menüpontra kattintva érheti el a más felhasználókkal folytatott beszélgetéseit. Itt a beszélgetések listájából kiválaszthatja a megfelelőt, és rákattintva megjelenik a beszélgetés. Az üzeneteket megjelenítő ablak alján látható „Új üzenet írása...” felirattal jelzett ablakba beírhatja üzenetét, mely a „Küldés” gombra kattintva küldhető el a megjelenített címzettnek.

7.12.3.        Az üzenetküldő ablak elérhető továbbá a címzett felhasználó adatlapjáról is, az azon látható üzenet buborékot ábrázoló ikonra kattintva. A címzett felhasználó adatlapja a „Keresés” mezőbe írással végzett keresés, a „Felhasználók” vagy a „Kapcsolataim” menüpontra kattintás eredményeként megjelenő listában az adott személy nevére kattintva érhető el, de rákattintás nélkül a találati listában is elérhető az üzenet ikon.

7.12.4.        A másik felhasználónak küldött üzeneteket kizárólag a címzett felhasználó olvashatja, a webhelyen működő közösség többi tagja nem látja.

7.12.5.        Üzenetként kizárólag begépelt szöveg küldhető, képek, egyéb fájlok és tartalmak küldésére nincs lehetőség.

7.12.6.        Az elküldött üzenet törlése: az elküldött üzenetet felhasználó önállóan törölheti az adott beszélgetésen belül, a törölni kívánt üzenet kijelölésével, és a megjelenő „törlés” feliratra kattintva. Ez esetben a törölt üzenet a címzett személy fiókjából is törlődik, azonban mindkét személy fiókjában megjelenik a törölt üzenet helyén a „törölt üzenet” felirat. Ha a címzett személy még nem olvasta a törölt üzenetet, akkor az ő fiókjában nem lesz nyoma a törölt üzenetnek. Felhasználó kérheti is Szolgáltatótól az üzenetek törlését. Szolgáltató a kérelmet megvizsgálja, és amennyiben senkinek nem okoz érdeksérelmet a törlés, azt alapesetben 10 napon belül, de legkésőbb 1 hónapon belül végrehajtja. Érdeksérelem lehetőségének fennállása esetén a 10. fejezet szerint jár el.

7.12.7.        A beszélgetés törlése: a Felhasználó a beszélgetés egészét úgy törölheti, hogy az előző pontban írtak szerint a beszélgetésen belül az egyes üzeneteket törli. Felhasználó kérheti továbbá az egész beszélgetés törlését. Szolgáltató a kérelmet megvizsgálja, és amennyiben senkinek nem okoz érdeksérelmet a törlés, azt alapesetben 10 napon belül, de legkésőbb 1 hónapon belül végrehajtja. Érdeksérelem lehetőségének fennállása esetén a 10. fejezet szerint jár el.

 

7.13.     Csatlakozás felhasználók csoportjához, a csoporttal kapcsolatos funkciók

7.13.1.        Felhasználó a fiókjába belépve a „Főoldal” nézetben a „Csoportok” felirat alatt láthatja a csoportok listáját. A „Csoportok” feliratra, illetve a lista alatt lévő „Mutass többet” feliratra kattintva láthatja a felhasználói csoportok listáját a csoport nevével, rövid leírásával, aktuális tagjainak számával és a nyilvános vagy zárt jellegére vonatkozó információval. Adott csoport neve alatt lévő „Megnézem” feliratra kattintva bővebb leírást, nyilván csoport esetén az ott folyó beszélgetést is láthatja a Felhasználó, valamint az ilyenkor megjelenő „Csatlakozás” gombra kattintva kezdeményezheti a csoporthoz való csatlakozását.

7.13.2.        Nyilvános csoport esetén ezt követően a csatlakozása azonnal megtörténik, zárt csoport esetén a csoport adminisztrátorának jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás 3 munkanapon belül megtörténik.

7.13.3.        A csatlakozást követően Felhasználó szöveges üzeneteket küldhet a csoportba, hozzászólhat a csoportban megosztott tartalmakhoz a 7.14. pontban írtak szerint.

7.13.4.        Felhasználó a „Csoportjaim” feliratra kattintva megjelenítheti azon csoportok listáját, amelyekhez már csatlakozott.

7.13.5.        Más felhasználó meghívása a csoportba: Felhasználó az adott csoport adatlapján három vízszintesen egymás mellett elhelyezkedő ponttal jelölt ikonra kattintva hívhat elő egy felugró ablakban megjelenő menüt. Itt a „Meghívás” feliratra kattintva megjelenő ablakban végzett keresés eredményeként megjelenő személy nevére, illetve a keresés nélkül megjelenített kapcsolatok közül választott személy nevére kattintással hívhat meg Felhasználó más felhasználókat.

7.13.6.        Kilépés a csoportból: Felhasználó az adott csoport adatlapján három vízszintesen egymás mellett elhelyezkedő ponttal jelölt ikonra kattintva hívhat elő egy felugró ablakban megjelenő menüt. Itt a „Kilépés a csoportból” feliratra kattintással felugró ablakban olvasható kérdés („Biztos, hogy kilépsz a csoportból?”) megjelenését követően az „OK” gombra kattintással léphet ki a csoportból. A kilépést követően zárt csoport esetében a Felhasználó már nem láthatja a csoportban folyó beszélgetést, ott megosztott tartalmakat, illetve, hogy kik a tagjai a csoportnak.

 

7.14.     Felhasználók csoportjának történő üzenetküldésre vonatkozó szabályok

7.14.1.        Felhasználó a fiókjába belépést követően, a „Csoportjaim” menüpontra kattintva érheti el a csoportok listáját, melyekhez csatlakozott. Itt az adott csoport adatlapján lévő „Megnézem” majd a „Beszélgetés” feliratra kattintva látható válik számára a csoportban folytatott beszélgetés. Egyúttal a beszélgetést megjelenítő ablak alján lévő „Új üzenet írása..” felirattal jelzett ablakba írással, majd a „küldés” feliratra kattintással üzenetet küldhet Felhasználó a csoportba.

7.14.2.        A csoportba küldött üzeneteket zárt csoport esetén kizárólag a csoport tagjai látják, nyilvános csoport esetén bármelyik másik felhasználó is, aki rákattint az adott csoportra, amennyiben a felhasználó tagja a csoportnak. Amennyiben a felhasználó nem tagja a nyilvános csoportnak, úgy csak az utolsó 5 üzenetet látja.

7.14.3.        Üzenetként kizárólag begépelt szöveg küldhető, képek, egyéb fájlok és tartalmak küldésére nincs lehetőség.

7.14.4.        A csoportba küldött üzenet törlése: az elküldött üzenetet felhasználó önállóan törölheti a csoportból, a törölni kívánt üzenet kijelölésével, és a megjelenő „törlés” feliratra kattintva. Ez esetben a törölt üzenet helyén a „törölt üzenet” felirat jelenik meg. Ha a csoportban még senki nem olvasta a törölt üzenetet, akkor ott nem lesz nyoma a törölt üzenetnek. Felhasználó kérheti is Szolgáltatótól az üzenetek törlését. Szolgáltató a kérelmet megvizsgálja, és amennyiben senkinek nem okoz érdeksérelmet a törlés, azt alapesetben 10 napon belül, de legkésőbb 1 hónapon belül végrehajtja. Érdeksérelem lehetőségének fennállása esetén a 10. fejezet szerint jár el.

7.14.5.        A felhasználói profil törlése esetén a Felhasználó csoportba küldött üzenetei nem törlődnek. Amennyiben felhasználó ezt kéri, az üzeneténél a neve helyett „Törölt felhasználó” felirat jelenik meg a törlést követően. Felhasználó a fiókjának törlését követően kérheti a csoportba küldött üzeneteinek törlését is Szolgáltatótól.  Szolgáltató a kérelmet megvizsgálja, és amennyiben senkinek nem okoz érdeksérelmet a törlés, azt alapesetben 10 napon belül, de legkésőbb 1 hónapon belül végrehajtja. Érdeksérelem lehetőségének fennállása esetén a 10. fejezet szerint jár el.

 

7.15.     Új személyek meghívása a webhely használatára

7.15.1.        A webhelyen regisztrált Felhasználó más személyeket hívhat meg az online közösségi térbe.

7.15.2.        Felhasználó a fiókjába belépve a „Meghívó küldése” feliratra kattintva megjelenő ablakba írhatja be a meghívni kívánt személy e-mail címét. Az ablakba egyszerre legfeljebb 10 db. e-mail cím írható be, tehát ugyanazon alkalommal legfeljebb 10 személynek küldhető meghívó. Több e-mail cím beírása esetén azokat egymás alá kell beírni, soronként 1 db. e-mail cím szerepelhet.

7.15.3.        Az e-mail címeket Felhasználó köteles pontosan beírni, annak megfelelőségét beírást követően ellenőrizni, illetve mindezek előtt köteles meggyőződni arról, hogy a meghívni kívánt személy használatában van az e-mail cím. Mindez a téves helyre küldött meghívók elkerülése érdekében szükséges.

7.15.4.        A meghívni kívánt személy e-mail címének kezelése vonatkozásában Felhasználó felelősségi körébe tartozik, hogy az általa megadott e-mail cím mint személyes adat Felhasználó által végzett kezelése jogszerű legyen.

7.15.5.        Az e-mail cím megadását követően az ablak alján lévő „Mentés” feliratra kattintva küldhető el a meghívó, amely elektronikus levél formájában és Szolgáltató nevében megfogalmazva tájékoztatja a címzettet, hogy a Felhasználó meghívta őt a webhelyen működő online közösségi térbe.

7.15.6.        A meghívott személy a meghívóban található linkre kattintással érheti el a webhelyet, ahol regisztrálhat a 6. fejezet szerint.

7.16.     További menüpontok a felhasználói fiókban

7.16.1.        „Aktuális”: a „Főoldal” nézetben az aktuális tartalmak (szakmai hírekről és újdonságokról szóló cikkek) az oldal közepén lévő „Aktuális” ablakban jelennek meg. Az itt megjelenő cikkek tartalmát Felhasználó a cikkre kattintva tekintheti meg. Másik nézetben (nem „Főoldal”) a képernyő jobb oldalán jelenik meg az „Aktuális” felirat, ami alatt felsorolás jelleggel láthatók az aktuális tartalmak. Itt az „Aktuális” feliratra, illetve a felsorolás alatt lévő „Mutass többet” feliratra kattintva előhívható az oldal közepén megjelenő, részletesebb nézet, de enélkül a jobb oldali listából is, az adott cikkre kattintva előhívható a cikk tartalma. A cikk oldalán Felhasználó a „Kedvelem” feliratra kattintva elmentheti a cikket a mentett cikkek közé.

7.16.2.        „Mentett cikkek”: Felhasználó a fiókjában a „Mentett cikkek” feliratra kattintva előhívhatja az általa korábban, kedveléssel elmentett cikkek listáját. Itt az adott cikk címére kattintva hívhatja elő annak tartalmát.

7.16.3.        Cikkek megosztása: Felhasználó az adott cikk tartalmát mutató oldal alján a „Cikk linkjének másolása vágólapra” feliratra kattintással a vágólapra helyezheti az adott cikk linkjét, és azt bárhová beillesztheti. A cikk a link birtokában a webhelyen regisztrált felhasználók számára bejelentkezést követően teljes terjedelmében megtekinthető, a nem regisztrált, illetve nem bejelentkezett személyek azonban annak csak egy részét olvashatják. A webhelyen megjelenő cikkek közül nem mindegyiknél adott a link vágólapra másolásának lehetősége ilyen módon.

7.16.4.        „Partnerek”: a „Partnerek” feliratra kattintva a webhelyen működő online szakmai közösségi térbe regisztrált szolgáltatók adatlapjainak listája hívható elő. Bármelyikre kattintva az adott szolgáltatóról szóló leírás hívható elő. Az adott adatlapon a „Cikkek” fülre kattintva a szolgáltatóhoz kapcsolódó cikkek érhetők el.

7.16.5.        "Főoldal”: a „Főoldal” feliratra kattintva megjelenő nézetben Felhasználó a képernyő közepén az aktualitásokat, jobbra pedig a csoportok listáját láthatja.

 

8. Fórumszabályzat, moderálási szabályok

8.1.         Általános szabályok és fogalmak

8.1.1.           Felhasználói fórum: a csoportokba írt üzenetek, a csoportokban folytatott eszmecsere a felhasználók között.

8.1.2.           A fórumszabályzat és a moderálási szabályok hatálya: a felhasználói fórum szabályai és a moderálási szabályok a csoportokban folyó kommunikációra, a webhely nyilvánossága, vagy részleges nyilvánossága előtt (pl. zárt csoportokban) folyó kommunikációra vonatkoznak. A fórumszabályzat azon szabályai, melyek ott is értelmezhetők (pl. tiltott tartalmak), a felhasználók egymás közötti üzenetváltásaira is vonatkoznak.

8.1.3.           A szabályozás tárgya: a szabályok Felhasználó csoportba írt üzeneteinek (jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: hozzászólás), illetve az erre is értelmezhető szabályok vonatkozásában a másik felhasználóknak írt üzeneteinek tartalmát szorítják keretek közé.

8.1.4.           Szolgáltató a felhasználók közötti közvetlen üzenetváltásokat nem felügyeli, az üzenetek tartalmát nem ismeri meg. Ebből következően azok tartalmával összefüggésben előálló sérelmek miatt nem vonható felelősségre. Ezzel együtt Felhasználó az ilyen üzenetek vonatkozásában is köteles betartani a lent meghatározott, üzenetek tartalmára vonatkozó szabályokat.

8.1.5.           Felhasználó a hozzászólásait önállóan és közvetlenül teheti közzé a csoportban, annak tartalmát előzetesen nem vizsgálja Szolgáltató.

8.1.6.           Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett hozzászólások és bejegyzések általa nem felismerhető módon másokat sértő tartalmáért.

8.1.7.           Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más természetes személy vagy jogi személy nevében (ide nem értve a jogszerű képviselet gyakorlását)

8.1.8.           Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak közzététele tekintetében tudomásul veszi, hogy azok a webhelyet használó többi felhasználó számára hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az észlelők által a Felhasználó személye beazonosítható. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

 

8.2.   Tiltott tartalmak

8.2.1.           Felhasználó hozzászólásai és üzenetei nem sérthetnek jogszabályt, nem valósíthatnak meg bűncselekményt, arra vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést, annak elkövetésébe való beleegyezést vagy az elkövetésben való megegyezést.

8.2.2.           A hozzászólások és üzenetek tartalma nem lehet diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos szöveg, nem sértheti más természetes vagy jogi személy (ideértve Szolgáltatót is) jogait és/vagy érdekeit, különösen természetes személy magánéletét és bármilyen formában működő vállalkozás jogos gazdasági érdekét.

8.2.3.           A gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas vagy kötözködő, rosszindulatú hangnemű hozzászólások tiltottak.

8.2.4.           Bár a webhely nem kiskorúaknak szól, a hozzászólások nem lehetnek veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve.

8.2.5.           Nem tartalmazhatnak továbbá jogszabály vagy szerződés által védett tartalmakat, üzleti titkokat, nem sérthetnek szellemi tulajdont.

8.2.6.           Nem tartalmazhatnak továbbá számítógépes vírusokat vagy más káros programokat terjesztő tartalmakat.

8.2.7.           Felhasználó hozzászólásai nem tartalmazhatják más személyek személyes adatait. Ha mégis így van, akkor az adatkezelés jogszerűsége a Felhasználó felelősségi körébe tartozik.

8.2.8.           Egyes regisztrált felhasználókat vagy más személyeket lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan obszcén, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított vélemények, személyeskedést tartalmazó hozzászólások közzététele tilos

8.2.9.           Tilosak a szándékosan ismételt, akadékoskodó hozzászólások, melyek a csoportban közzétett felhívás ellenére többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben Felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó ismételt hozzászólása törlésre kerülhet. Ha nem szándékos az ismétlés, egy hozzászólás meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül.

8.2.10.        Tilosak a témaromboló hozzászólások. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.

8.2.11.        Tilosak az olyan hozzászólások, amely nem a Felhasználó saját szellemi terméke, így mások hozzászólásának sajátként történő közlése, más által írt cikk vagy egyéb szöveges tartalom hivatkozás és forrásmegjelölés nélküli bemásolása.

8.2.12.        Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet elősegíteni. A webhely hirdetéshez és reklámozás céljára történő felhasználása nem megengedett.

8.2.13.        Felhasználó hozzászólásai csak az általa begépelt szövegből állhatnak, más jellegű tartalmat nem foglalhatnak magukba.

8.2.14.        Tilos a technikai eszközökkel elkövetett rombolás: olyan hivatkozások beillesztése, amelyek a felhasználók internetelérést biztosító eszközében kárt okozó fájlokra mutatnak. Tilos az olyan tartalmak közlése, melyek elrontott kódokat, romboló jellegű programokat, alkalmazásokat – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, itt fel nem sorolt programokat, alkalmazásokat – tartalmaznak. Tilos a szándékos elárasztást, automatikusan induló fájlletöltést és minden olyan beavatkozást eredményező kódok használata, amely akadályozza a webhely rendeltetésszerű használatát vagy veszélyezteti a felhasználók informatikai eszközeit.

8.2.15.        A fentieknek megfelelő tiltott tartalmakat megjelenítő weboldalakra mutató linkek hozzászólásban vagy üzenetben történő elhelyezése szintén tilos.

8.2.16.        Tilos a fentiek megszegése miatt törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes – újbóli közzététele, valamint törölt, összevont, másik csoportba áthelyezett témák újraindítása.

8.2.17.        A fenti tiltott tartalmakkal kapcsolatos rendelkezések vonatkoznak a webhely összes olyan felületére, ahova Felhasználó szöveget, adatot vihet be.

 

8.3.   Áthelyezés

8.3.1.           A moderátorok azt a hozzászólást, melyet véleményük szerint nem a megfelelő tartalomhoz (megfelelő csoportba) írtak, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelő tartalomhoz.

8.3.2.           Az áthelyezés végrehajtását gondos mérlegelés előzi meg.

 

8.4.   Szellemi tulajdon

8.4.1.           A szerzői jog szabályai a hozzászólásokra és üzenetekre is vonatkoznak.

8.4.2.           Más hozzászólásában, vagy a webhelyen látható egyéb tartalmakban megjelenő, illetve a webhelyen kívüli forrásból származó szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak, tudományos vagy egyéb szellemi teljesítménynek) minősülő tartalmakat csak a jogosult (saját tartalmat közzétevő, illetve a szerző) előzetes engedélyével szabad felhasználni.

8.4.3.           A webhelyen megjelenő cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a 9. fejezetben írt szabályok betartásával szabad. A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

8.4.4.           A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond arról, hogy a későbbiekben hozzászólásában foglalt tartalmak felhasználására alapozva anyagi vagy más jellegű követelést támasszon Szolgáltató felé.

 

8.5.   Közzététel

8.5.1.           Felhasználó önállóan, közvetlenül, a Szolgáltató általi előzetes vizsgálat vagy jóváhagyás nélkül teheti közzé hozzászólásait.

8.5.2.           A webhelyen nyílt csoportban közzétett hozzászólások a webhely minden regisztrált felhasználója számára látható módon jelennek meg. A zárt csoportban közzétett hozzászólásokat csak az adott csoport tagjai láthatják.

8.5.3.           A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond arról, hogy a későbbiekben hozzászólásában foglalt tartalmak felhasználására alapozva anyagi vagy más jellegű követelést támasszon Szolgáltató felé.

8.5.4.           A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját érdekét vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, vagy a jelen feltételekben (különösen a „Tiltott tartalmak” című alfejezetben) foglaltakba ütközik, azt indoklás nélkül törölheti.

8.5.5.           Szolgáltató nyomatékosan felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai közzététele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit és milyen formában tesz közzé, és hogy az megfelel-e a jelen feltételekben foglaltaknak.

 

8.6.   Moderáció

8.6.1.           Szolgáltató moderálja  a hozzászólásokat. A moderátorok feladata, hogy biztosítsák a kulturált szakmai információcsere lehetőségét.

8.6.2.           Szolgáltató a hozzászólásokat előzetesen nem vizsgálja, Felhasználó felel az általa közzétett tartalmakért. Mindemellett Szolgáltató jogosult utólagosan indokolás nélkül eltávolítani a hozzászólást, amennyiben az sérti a jelen feltételeket.

8.6.3.           Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról tájékoztatják a felhasználókat.

8.6.4.           A hozzászólások és bejegyzés-aktivitás gyakoriságától függően előfordulhat, hogy a moderátorok nem kellő időben tudnak reagálni az összes ezt igénylő hozzászólásra. Ezért Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan hozzászólást, üzenetet észlel, amely megítélése szerint jelen fórumszabályzat és moderálási szabályok valamelyik pontjába ütközik, különösen, ha a Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon akadályozza a kulturált információcserét, jelezze azt Szolgáltatónak elektronikus levélben.

8.6.5.           A jogsértő, illetve jelen feltételeket sértő hozzászólásokat a moderátorok önálló észlelés alapján vagy kérésre törölhetik.

8.6.6.           A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik.

8.6.7.           A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen feltételekbe ütköző, így törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

8.6.8.           Szolgáltató nem tiltja az olyan szakmai kritikát, amely nem sérti a jelen feltételekben írt szabályokat. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni.

 

8.7.   Letiltás

8.7.1.           A moderátorok a jelen feltételeket sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a csoportban való hozzászólásoktól eltilthatják. A tiltás lehet részleges (pl. csak olvashatja a csoportot) vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. Az alkalmazott eltiltási időtartamok: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott Felhasználó először sérti meg a jelen feltételeket, vagy visszaesőként.

8.7.2.           A tiltás fokozatai nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal alkalmazhatják a legsúlyosabb következményt is, illetve „átugorhatnak” közbenső fokozatokat.

8.7.3.           Kirívóan durva esetben az adott Felhasználó végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

 

8.8.   Szolgáltató fórummal kapcsolatos felelőssége

8.8.1.           Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban, üzenetekben esetlegesen elhelyezett romboló jellegű hivatkozások, programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, itt fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, de minden észszerű erőfeszítést megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

8.8.2.           A felhasználók által közéttett tartalmakért – ideértve többek között az üzleti titkot, szellemi tulajdont vagy bárkinek az érdekét bármilyen módon sértő tartalmakat is – Szolgáltató nem felelős, de minden észszerű erőfeszítést megtesz az ezekkel kapcsolatos sérelmek elkerülésére, az ilyen hozzászólások kiszűrésére.

8.8.3.           Szolgáltató jelen webhelyén elérhető szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

8.8.4.           Ha Felhasználó sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként látszólag nem sérti a jelen feltételeket.

 

 

9. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos rendelkezések

9.1.         A webhelyen megtalálható szellemi tulajdon körébe tartozó tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik (kivéve 9.3 pont alá eső tartalmak). Az itt megtalálható tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt tartalmak magyar és nemzetközi jogszabályok védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével történhet.

9.2.         Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

9.3.         Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó, külön megállapodás alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szellemi tulajdoni jogvédelem nem Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak jogosultját), ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen webhelyről a jogosult és a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése vagy bármilyen felhasználása szintén jogsértő.

9.4.         Fentiekre tekintettel Szolgáltató előzetes, konkrét engedélye nélkül a webhelyen megjelenített tartalmakat csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző/jogosult megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

9.5.         A webhelyen megjelenített tartalmak részleteinek, valamint teljes egészének az előző pontban írtaktól eltérő terjedelmű felhasználása, továbbítása, újabb nyilvánossá tétele Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és a forrás megjelölésével történhet. A Szolgáltató partnere által létrehozott tartalom tekintetében a jogosult előzetes írásbeli engedélye és szerzői/jogosulti minőségének feltüntetésére vonatkozó utasításának betartása is szükséges.

9.6.         A https://building.hu/ bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

9.7.         Szolgáltató határozott és egyértelmű engedélye nélkül tilos olyan munkák és anyagok létrehozása nem kizárólagos jelleggel ideértve a betűtípusokat, ikonokat, link gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, montázsokat, összevágott és hasonló videókat, üdvözlőlapokat és engedély nélküli árukat – amelyek a webhelyen elérhető tartalmakból származnak vagy azok alapján készültek

 

10. Felhasználó kérelmeinek elintézése

10.1.     Felhasználó kérelmeit a Szolgáltató webhelyen feltüntetett e-mail címén terjesztheti elő.

10.2.     Szolgáltató a Felhasználó által a webhelyen történt regisztrációja során megadott e-mail címéről érkező kérelmeit tekinti hitelesnek.

10.3.     A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat, üzeneteket a Felhasználó erre irányuló kérelme esetén sem köteles törölni a Szolgáltató, ugyanígy azokat sem, amelyek kezelése a Felhasználó vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt, vagy a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

10.4.     Felhasználó üzenetei törlésére vonatkozó kérelmeinek teljesítését megelőzően Szolgáltató megvizsgálja, hogy a törlés okozhat-e érdeksérelmet másnak. Ilyen esetben Szolgáltató akkor nem hajtja végre a törlést, ha az üzenet megtartását olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.5.     Egyebekben Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban olvasható szabályok szerint intézi el a Felhasználó személyes adataival kapcsolatos kérelmeit.

 

11. Hibás teljesítés, szavatosság, elállási/felmondási jog

11.1.     Felhasználó a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételéért semmilyen ellenszolgáltatással nem tartozik.

11.2.     Ennek megfelelően a jelen felhasználási feltételek alapján igénybevett szolgáltatásokra nem vonatkoznak a hibás teljesítésre és kellékszavatosságra, valamint elállási/felmondási jogra vonatkozó jogszabályi rendelkezések.

11.3.     Ezzel együtt Szolgáltató a Felhasználó jelzésére észszerű időn belül kijavítja a szolgáltatás hibáját, amennyiben az valóban hibának tekinthető. Ezt a webhelyen mindenkor aktuálisan közzétett felhasználási feltételekben foglaltak és a webhelyen a szolgáltatásra vonatkozóan elhelyezett egyéb leírások tartalma alapján kell megítélni.

 

12.  Felelősség kizárása

12.1.     A webhelyen a Szolgáltató az információkat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok tanácsadásnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett tartalmak a valósággal egyezzenek, azonban a webhelyről származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

12.2.     Az egyes témakörhöz kapcsoló cikkek/videók kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak és semmilyen körülmények között nem helyettesítik szakértő/szaktanácsadás igénybevételét.

12.3.     Szolgáltató nem felelős a webhelyen elérhető, partnerei illetve a Felhasználók által alkotott tartalmakban közölt adatok, információk pontosságáért. A közölt tartalmakat minden esetben szubjektív véleményként kell tekinteni. A webhely ilyen – Szolgáltatótól elkülönülő személyek által alkotott – egyes konkrét tartalmaival összefüggésben keletkező esetleges károkért, sérelmekért vagy kellemetlenségekért Szolgáltató nem felelős.

12.4.     A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

12.5.     A felhasználók egymás és a webhely közössége felé irányuló közlései a felhasználók véleményét, álláspontját tükrözik, és nem a Szolgáltatóét. Az ilyen szöveges tartalmak szintén nem tekinthetők jogi vagy szakmai tanácsadásnak, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót.

 

12.6.     A Szolgáltatót jogszabály alapján szolgáltatási kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának elfogadásáról vagy visszautasításáról, illetve a szolgáltatása módosításáról, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről. Szolgáltató adattárolási vagy tárhely szolgáltatást nem nyújt, nem garantálja a Felhasználó által fiókjában rögzített adatok megőrzését - ide nem értve a vonatkozó jogszabályok által elrendelt adatkezeléseket. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ezekből eredő károkért.

12.7.     Szolgáltató nem garantálja, hogy a szolgáltatás megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra. Az webhelyen olvasható információk irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

12.8.     A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre a világ minden pontján. A szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása a Szolgáltató kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

12.9.     A webhelyen megtalálható reklámok tekintetében Szolgáltató a reklám közzétevőjeként felel a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó törvényi kötelezettségek megtartásáért. Ugyanakkor a reklámozott szolgáltatás és annak szolgáltatója, reklámozott termék és annak forgalmazója vonatkozásában a szolgáltatás vagy termék minőségéért, a szolgáltató/forgalmazó magatartásáért, nyilatkozataiért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

12.10. Mások tartalmait, szellemi tulajdonát érintő, a webhelyen közzétett vagy mással megosztott információk felhasználása a Felhasználó saját felelősségére történik.

12.11. Szolgáltató a Felhasználó vagy más magatartásáért, általuk a webhelyen közzétett vagy megosztott információkért, azok valódiságáért nem felelős.

12.12. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

12.13. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével.

12.14. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

12.15. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

13.  Egyéb rendelkezések

13.1.     Szolgáltató a webhelyen regisztráció nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen felhasználási feltételekben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

13.2.     Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen felhasználási feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

 

14. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást.

 

15. Felhasználási feltételek módosítása

15.1.     Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa.

15.2.     Az aktív felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználókat Szolgáltató a módosítás hatálybelépése előtt 15 nappal e-mail útján, illetve a webhelyre belépéskor tájékoztatja.

15.3.     A módosítás annak hatálybalépésétől a korábban regisztrált Felhasználókra is vonatkozik.

 

16. Alkalmazandó jog

Jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról;

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR);

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

17. Panasz és jogérvényesítés

17.1.     Panasz

17.2.     Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

 

BAYER CONSTRUCT Zrt.

Cím: 2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai János utca 15.

E-mail: info@building.hu

 

17.3.     Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

17.4.     Jogérvényesítés bírósági úton

Felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti járásbíróságon is megindíthatja a pert.

17.5.     Személyes adatok védelme: Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

 

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2022. február 18.

BAYER CONSTRUCT Zrt.