Jogi nyilatkozat

BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: BAYER CONSTRUCT Zrt. Cégjegyzékszám: 13-10-041530
Adószám: 25343007-2-44
Székhely: 2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai János utca 15. Postacím: 2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai János utca 15. E-mail: info@building.hu

Webhely: https://building.hu/
üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató).

 

1. Bevezetés

1.1. Tájékoztatjuk, hogy a https://building.hu/ internetcímen elérhető webhelyet a

1.2.  A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezőnek fogadja el a webhelyen közzétett felhasználási feltételek tartalmát. Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat, illetve az új tájékoztatókat, valamint felhasználói feltételeket ezen a webhelyen teszi majd közzé.

1.3.  Ezen a webhelyen a Szolgáltató az információkat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok tanácsadásnak nem minősülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett tartalmak a valósággal egyezzenek,

azonban a webhelyről származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

1.4. Szolgáltató a felelősséget csak a megerősített információk vonatkozásában vállalja. Kizárja felelősségét a webhely, valamint hardver és a szoftver működési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethető okból, továbbá vírus vagy más kártékony program következtében megváltozott vagy megváltoztatott információkkal és adatokkal összefüggésben.

 

2. Szellemi tulajdon

2.1. A webhelyen megtalálható szellemi tulajdon körébe tartozó tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik (kivéve 2.3 pont alá eső tartalmak). Az itt megtalálható tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt tartalmak magyar és nemzetközi jogszabályok védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek

létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével történhet.

2.2.  Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

2.3.  Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitől származó, külön megállapodás alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szellemi tulajdoni jogvédelem nem Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak jogosultját), ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen webhelyről a jogosult és a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése vagy bármilyen felhasználása szintén jogsértő.

2.4.  Fentiekre tekintettel Szolgáltató előzetes, konkrét engedélye nélkül a webhelyen megjelenített tartalmakat csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző/jogosult megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

 

3. Információk és tartalmak felhasználása

3.1. Az egyes témakörhöz kapcsoló cikkek/videók kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak és semmilyen körülmények között nem helyettesítik szakértő/szaktanácsadás igénybevételét.

3.2.  Szolgáltató nem felelős a webhelyen elérhető, partnerei illetve a Felhasználók által alkotott tartalmakban közölt adatok, információk pontosságáért. A közölt tartalmakat minden esetben szubjektív véleményként kell tekinteni. A webhely ilyen – Szolgáltatótól elkülönülő személyek által alkotott – egyes konkrét tartalmaival összefüggésben keletkező esetleges károkért, sérelmekért vagy kellemetlenségekért Szolgáltató nem felelős.

3.3.  A webhely tartalma, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, előzetes értesítés nélkül módosulhat. Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyhez kapcsolódó jelszavak és információk nem rendeltetésszerű felhasználása.

3.4.  A webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül állnak rendelkezésre a világ minden pontján. A szolgáltatások igénybevételére való jogosultság meghatározása a Szolgáltató kizárólagos hatásköre. A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

3.5.  A webhelyen megtalálható reklámok tekintetében Szolgáltató a reklám közzétevőjeként felel a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó törvényi kötelezettségek megtartásáért. Ugyanakkor a reklámozott szolgáltatás és annak szolgáltatója, reklámozott termék és annak forgalmazója vonatkozásában a szolgáltatás vagy termék minőségéért, a szolgáltató/forgalmazó magatartásáért, nyilatkozataiért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

3.6.  A webhelyen megjelenített tartalmak részleteinek, valamint teljes egészének a 2.4. – és a következő – pontban írtaktól eltérő terjedelmű felhasználása, továbbítása, újabb nyilvánossá tétele Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és a forrás megjelölésével történhet. A Szolgáltató partnere által létrehozott tartalom tekintetében a jogosult előzetes írásbeli engedélye és szerzői/jogosulti minőségének feltüntetésére vonatkozó utasításának betartása is szükséges.

3.7.  A webhelyen megjelenített szellemi tulajdon körébe tartozó tartalmakat Szolgáltató előzetes, konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a szerző/jogosult megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

3.8.  A https://building.hu/ bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

3.9. Szolgáltató határozott és egyértelmű engedélye nélkül tilos olyan munkák és anyagok létrehozása nem kizárólagos jelleggel ideértve a betűtípusokat, ikonokat, link gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, montázsokat, összevágott és hasonló videókat, üdvözlőlapokat és engedély nélküli árukat – amelyek a webhelyen elérhető tartalmakból származnak vagy azok alapján készültek.

 

4. Más oldalakra mutató linkek

4.1.  Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók az adott harmadik fél rendelkezési szerint használhatnak.

4.2.  Szolgáltatónemellenőrziezeketaweboldalakat,ésnemfelelősatartalmukért. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részéről. A Felhasználó és a linken elérhető weboldal üzemeltetője közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a Felhasználó és az adott weboldal üzemeltetője közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a linkeken elérhető külső weboldalakra, és nem felelős a külső weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggő következményekért.

 

5. A https://building.hu/webhelyre mutató linkek

5.1. Más webhelyeken a https://building.hu/ webhelyre mutató linkeket elhelyezni csak Szolgáltatóírásos engedélyével megengedett. A webhelyre vezető

linkekelhelyezése nem okozhat kárt a Szolgáltató, vagy webhelyeinek hírnevében.

5.2. Szolgáltató fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen előzetes értesítés nélkül, ha megítélése szerint a link valamilyen kárt okoz a Szolgáltató vagy webhelyeinek hírnevében, működésében.

 

6. Tartalom eltávolítása

Szolgáltató fenntartja a jogot a webhelyen található összes tartalom előzetes bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására.

 

7. Együttműködés a hatósággal, jogérvényesítés

7.1. Szolgáltató az eljáró hatóságok jogszerű megkeresésére minden tőle telhető

segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

7.2. Szolgáltató a honlap felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés miatt szükségessé váló jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és a megfelelő esetekben lefolytatja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

 

2022. február 18.

 

BAYER CONSTRUCT Zrt.